Spoed!
Menu

Algemene voorwaarden

 

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op doneren aan NESOS (Nederlandse Softenon Slachtoffers).

U zult doneren aan de stichting NESOS zonder winstoogmerk, statutair gevestigd te Schoonoord, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51613662. BTW-nummer NL850098373B01. E-mail: informatievraag@stichtingsoftenon_db.nl.

Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.softenon.nl aan NESOS wordt gedaan. Op voormelde website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje. NESOS behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van NESOS
Elke betaling die via www.softenon.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan softenon_db. Restitutie is niet mogelijk. NESOS neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens NESOS bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat NESOS de donatie zal aanwenden om de doelstellingen van de stichting te bereiken. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar e-mail adres correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

De donateur heeft een afkoelingsperiode voor online donaties via een donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan informatievraag@stichtingsoftenon_db.nl.

Privacy
NESOS verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door NESOS verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De disclaimer op de website van NESOS is onverkort van toepassing.

A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw